3597/265 Pradu 1 Road, Soi Chalamnimith, Bangkho, Bangkholaem, Bangkok 10120, Thailand.
Tel: 662-292-1234, 662-2920404 Fax: 662-292-0944